razvojni_put

Preduzeće Energoinvest – Istraživačko razvojni centar elektroenergetike (IRCE) osnovan je 1961. godine u sklopu preduzeća ENERGOINVEST, nekada u svijetu poznatog proizvođača elektroenergetske opreme, kao samostalna naučno-istraživačka ustanova. Osnivanje IRCE-a označilo je početak jednog novog razdoblja u samostalnom razvoju i proizvodnji elektroenergetske opreme u okviru ENERGOINVEST-a. Polovinom 1978. godine ANU BiH preuzima prava i obaveze suosnivača, da bi sredinom 1979. godine preduzeće IRCE postao stalna članica Univerziteta u Sarajevu, mijenjajući i naziv preduzeća u Energoinvest – Institut za elektroenergetiku. Svoj vrhunac IRCE doživljava u periodu 1980-1992 u koje je utkano decenijsko iskustvo u istraživanju i razvoju elektroenergetske opreme kao i brojna teoretska i eksperimentalna istrživanja u oblasti elektroenergetike.

U organizacionom pogledu IRCE je bio podijeljen u tri organizacione cjeline: Jednu cjelinu činili su studijsko razvojni biroi, koji su se bavili istraživanjem i razvojem novih generacija elektro opreme svih naponskih nivoa. Drugu cjelinu činio je laboratorijski kompleks koji se bavio istraživanjem fenomena u elektroenergetici, razvojnim i tipskim ispitivanjem elektro opreme kako ENERGOINVEST-a tako i opreme drugih proizvođača na prostorima bivše Jugoslavije. Treću cjelinu činile su prateće službe od kojih je posebno mjesto zauzimala tehnička služba sa prototipnom radionicom u kojoj su realizovani svi prototipovi novih generacija elektroenergetske opreme.

Svoj vrhunac IRCE doživljava u periodu 1980 – 1992 u koje je utkano decenijsko iskustvo u istraživanju i razvoju elektroenergetske opreme kao i brojna teoretska i eksperimentalna istrživanja od kojih ćemo navesti samo neka:

 • istraživanje fenomena el. luka u ulju, SF6 gasu i vakuumu
 • istraživanja termičkih i elektrodinamičkih naprezanja el. kontakata rasklopnih aparata
 • istraživanje fenomena zagađenosti izolatora
 • istraživanje u oblasti novih izolacionih materijala kao i tehnologije njihove primjene
 • istraživanje pojava i fenomena u realnim VN prenosnim mrežama

Iz navedenih istraživačkih aktivnosti proizašao je značajan broj razvojnih projekata koji se ogledaju u izradi kompletnih dokumentacija novih generacija rasklopne opreme namjenjene proizvodnim pogonima ENERGOINVEST-a, od kojih kao najznačajnije izdvajamo:

 • razvoj familije SF6 visokonaponskih prekidača naponskog nivoa 72,5 – 420 kV
 • razvoj familije SF6 visokonaponskih metalom oklopljenih postrojenja 72,5 – 420 kV
 • razvoj familije SF6 strujnih i naponskih mjernih transformatora 123 – 420 kV
 • razvoj familije SF6 srednjenaponskih prekidača 12 – 36 kV
 • razvoj različitih tipova visokonaponskih rastavljača za naponske nivoe 12 – 420 kV

U IRCE-u je smještena i arhiva tehničke dokumentacije kompletne elektro opreme koja je razvijana u okviru ENERGOINVEST-a. Tu su takođe smješteni rezultati gore navedenih dugogodišnjih istraživanja u formi eleborata. Na realizaciji gore navedenih poslova u IRCE-u je bilo angažovano oko 300 radnika od čega je sa VSS spremom bilo oko 150 radnika (6 doktora nauka, 18 magistara i 122 inženjera različitih profila).

Kroz svoj rad i postignute rezultate, IRCE se afirmisao i nametnuo kao vodeći u oblasti elektroenergetike, tako da su pojedini radnici ovog Instituta bili vodeći članovi svih značajnijih strukovnih organizacija u bivšoj Jugoslaviji, kao i nosioci studijskog komiteta STK 13 CIGRE.

IRCE sa ponosom može istaći da pripada uskom krugu kompanija bivše Jugoslavije koja je uspjela prodati licencu nekoj zapadnoj kompaniji (SF6 visokonaponski prekidač kompaniji HOLEC u Holandiji).

Posebno treba naglasiti uvažavanje ispitivanja naših laboratorija pred inostranim inspektorima koji su primali aparate za inostrane zemlje kao što su Kipar, Cejlon, Turska, Indonezija, Irak, Libija, Egipat.

Uspon u razvoju IRCE-a prekida početak građanskog rata u BiH (1992-1995), što dovodi do gubitka većine istraživačkog kadra koji se rasuo širom svijeta, a mnogi od njih danas su vodeći inženjeri u poznatim inostranim kompanijama elektroenergetske opreme. Tokom građanskog rata IRCE posluje kao zavisno preduzeće u sklopu novoosnovanog matičnog preduzeća MP ENERGOINVEST, pod nazivom ZD ’’Energoinvest – IRCE Institut za elektroenergetiku a.d.’’ u čijem sastavu ostaje do 2004. godine.

Polovinom 2004 godine (11.05.2004.) ’’IRCE – Institut za elektroenergetiku a.d.’’ izlazi iz matičnog preduzeća Energoinvest i posluje kao samostalno preduzeće pod nazivom ’’Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d.’’.

Odlukom Vlade Republike Srpske (od 30.12.2005.), IRCE a.d. je postao sastavni dio novoosnovanog javnog preduzeća Mješoviti Holding ’’Elektroprivreda Republike Srpske’’ Trebinje (MH ’’ERS’’), odnosno kao jedanaesto nezavisno preduzeće u sklopu Holdinga. Navedenom odlukom MH ’’ERS’’ je postao većinski akcionar (51%) preduzeća IRCE a.d.

MH ’’ERS’’ Trebinje osnovan je sa ciljem da se sprovedu reformski zadaci iz Akcionog plana Republike Srpske za prestruktuiranje energetskog sektora, te da se dotadašnje državno preduzeće transformiše u društvo kapitala. Navedena transformacija izvršena je polovinom 2006. godine čime je izvršena organizaciona dogradnja ranijeg sistema iz 2005. godine. Navedenu transformaciju i formiranje matičnog preduzeća pratila je i reorganizacija zavisnih preduzeća kako bi se uskladio njihov rad sa matičnim preduzećem. Samo ’’Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. nije uspio izvršiti transformaciju za što je postojalo nekoliko objektivnih razloga.

S obzirom da djelatnost IRCE a.d. prilično odudara od djelatnosti ostalih zavisnih preduzeća, kao i malog broja zaposlenih, postojala je objektivna potreba da se IRCE a.d. registruje po ’’Zakonu o preduzećima RS’’ dok su sva ostala zavisna preduzeća registrovana po ’’Zakonu o javnim preduzećima RS’’. U traženju adekvatnog načina registracije IRCE a.d. koji bi odgovarao i matičnom preduzeću potrošena je godina dana. Konačno je dogovoreno da se IRCE a.d. registruje po ’’Zakonu o preduzećima RS’’ čime su bili stvoreni uslovi za održavanje Skupštine akcionara IRCE a.d., koja je održana 25.12.2009. godine na kojoj je usvojen novi Statut preduzeća, usaglašen sa statutom MH ’’ERS’’ Trebinje. Na navedenoj sjednici Skupštine akcionara promjenjen je i naziv preduzeća koje od tada nosi naziv: MH ’’ERS’’ ZP Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d.

ZP IRCE a.d. je registrovano u skladu sa ’’Zakonom o preduzećima RS’’ (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 24/98) tako da poslovnu politiku preduzeća sprovodi Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor društva.

Upravni odbor i Nadzorni odbor ZP IRCE a.d. su imenovani 25.12.2009. na VI redovnoj sjednici skupštine Društva, a svaki od odbora broji po 3 člana. Članovi navedenih odbora birani su na period 4 (četiri) godine, što znači da im mandati ističu 25.12.2013.

Sastav Upravnog odbora ZP IRCE IRCE a.d.:

 1. Petar Milošević, el.inž. – predsjednik (predstavnik MH ’’ERS’’ Trebinje)
 2. Milan Anđić, ecc. – zam. predsjednika (predstavnik MH ’’ERS’’ Trebinje)
 3. Jelica Rajić, ecc. – član (predstavnik manjinskih akcionara ZD IRCE A.D.)

 Sastav nadzornog odbora ZP IRCE IRCE a.d.:

 1. Nada Đurđić ecc. – predsjednik   (predstavnik MH ’’ERS’’ Trebinje)
 2. Snežana Ćosić ecc.- član (predstavnik Fond PIO RS a.d. Banja Luka)
 3. Rajka Ždrale tehn. ecc.- član (predstavnik manjinskih akcionara ZD IRCE A.D.)

Usvajanjem “Zakona o privrednim društvima” (“Sl. glasnik RS“ br. 127/08 i 58/09) kao i “Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima” (“Sl. glasnik RS“ br.100/11), stavljen je van snage “Zakon o preduzećima” (“Sl. glasnik RS“ br. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06), po kojem je bilo registrovano preduzeće MH „ERS“ ZP IRCE a.d..

Krajnji rok da se izvrši preregistracija preduzeća MH „ERS“ ZP IRCE a.d. u skladu sa “Zakonom o privrednim društvima” (“Sl. glasnik RS“ br. 127/08 i 58/09) i “Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima” (“Sl. glasnik RS“ br.100/11) je bio 30.06.2012. godine.

Zbog toga je na IX (devetoj) redovnoj (ponovljenoj) sjednici Skupštine akcionara društva, održanoj dana 29.06.2012., usvojen novi Statut preduzeća usaglašen sa Statutom preduzeća MH „Elektroprivreda RS“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje, tako da novi naziv preduzeća glasi:

MH „Elektroprivreda RS“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – zavisno društvo “Istraživačko razvojni centar elektroenergetikeIRCE” a.d., Istočno Sarajevo, Istočno Novo Sarajevo.

Na IX (devetoj) redovnoj (ponovljenoj) sjednici Skupštine akcionara društva (29.06.2012.) donešena je i odluka o usklađivanju i proširenju djelatnosti ZD IRCE a.d. u skladu sa ”Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj” (“Sl. Glasnik RS“ br. 74/10) i “Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske“ (“Sl. Glasnik RS“ br. 119/10).

Budući da “Zakon o privrednim društvima” (“Sl. glasnik RS“ br. 127/08 i 58/09) ne poznaje instituciju Nadzornog odbora društva, zbog toga je shodno tom Zakonu, na IX (devetoj) sjednici Skupštine akcionara društva ( 29.06.2012.) izvršeno je razrješenje članova Nadzornog odbora, a time i njegovo ukidanje.

Na IX (devetoj) redovnoj (ponovljenoj) sjednici Skupštine akcionara društva (29.06.2012.) izvršeno je razrješenje članova Upravnog odbora (jer im je istekao mandat) i imenovanje članova privremenog Upravnog odbora ZD IRCE a.d..

Sastav privremenog Upravnog odbora preduzeća MH „ERS“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZD IRCE a.d. čine:

 1. Petar Milošević, el.inž.
 2. Milan Anđić, ecc.
 3. Jelica Rajić, ecc.

Na IX (devetoj) redovnoj (ponovljenoj) sjednici Skupštine akcionara donešena je odluka kojom je definisano da mandat članova privremenog Upravnog odbora društva traje do izbora novog Upravnog odbora.

U skladu sa članom 43 Statuta MH „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZD IRCE A.D. koji je usaglašen sa “Zakonom o privrednim društvima”, predviđeno je da se izbor članova Upravnog odbora društva bira u skladu sa “Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Sl. glasnik RS” br. 41/03).

Privremeni Upravni odbor društva obavljat će dužnost do izbora novih članova Upravnog odbora društva koji će biti obavljen javnim konkursom u skladu sa “Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske” (“Sl. glasnik RS” br. 41/03).

Na IX (devetoj) redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva (29.06.2012.) donošen je zaključak o provođenju procedure izbora internog revizora, za što je zadužen privremeni UO ZD IRCE a.d..

Direktor preduzeća ZD IRCE a.d.: mr Lazar Sikimić, dipl.el.inž. u funkciji vršioca dužnosti.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine je 16 radnika. Neto prosječna zarada u 2012. godini na nivou preduzeća iznosi 1.144,00 KM (izračunata na bazi stvarnog broja radnika)

Sjedište društva: Vuka Karadžića 17, 71123 Istočno Sarajevo

Matični broj društva: 1056166
JIB: 4400543080007
PDV broj: 400543080007
Kontakt telefoni: + 387 57 342-014; 340-316
Fax: + 387 57 342-014
E-mail: [email protected]