Ispitivanje transformatora
 • Mjerenje otpora izolacije UI metodom naponom do 15 kV,
 • Mjerenje kapaciteta i faktora dielektričnih gubitaka izolacije namota pri (1-12) kV, 50 Hz,
 • Mjerenje struja magnetiziranja pri naponu od 3×400 V, 50 Hz,
 • Mjerenje omskih otpora namotaja,
 • Mjerenje rasipnog induktiviteta,
 • Mjerenje prenosnog odnosa transformatora,
 • Mjerenje frekventnog odziva transformatora SFRA metodom,
 • Mjerenje ovlaženosti čvrste izolacije transformatora,
 • Ispitivanje FHE (fizičko-hemijskih i električnih) karakteristika transformatorskog ulja:
  • Mjerenje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja u skladu sa IEC 60156,
  • Mjerenje sadržaja vode u transformatorskom ulju u skladu sa IEC 60814,
  • Mjerenje faktora diel. gubitaka i specifična električne otpornosti ulja u skladu sa IEC 60247,
  • Mjerenje sadržaja inhibitora (DBPC) pomoću infrared spektrofotometrije u skladu sa IEC 60666,
  • Mjerenje međupovršinskog napona metodom prstena u skladu sa ISO 6295,
  • Mjerenje neutralizacionog broja metodom potenciometrijske titracije u skladu sa IEC 62021.
 • Gasnohromatografska analiza (DGA analiza) transformatorskog ulja (IEC 60599/2007),
 • Analiza sadržaja furana transformatorskog ulja,
 • Ispitivanje transformatorskog ulja na prisustvo PCB.
 • Ispitivanje klase tačnosti mjernih transformatora.

usluge-01

usluge-02
usluge-03

Ispitivanje rotacionih mašina

Namot statora

 • Mjerenje otpora izolacije namota statora i određivanje parametara za procjenu stanja sistema izolacije (R15s, R60s, R10min, Ip, t10min) prije i poslije ispitivanja visokim izmjeničnim naponom,
 • Mjerenje električnog otpora namota statora,
 • Mjerenje otpora izolacije i električnog otpora PT sondi,
 • Mjerenje kapacitivnosti izolacije statorskog namota,
 • Mjerenje tgδ izolacionog sistema u skokovima napona 0,2 Un u opsegu (0,2 – 1,0) Un,
 • Mjerenje nivoa parcijalnih pražnjenja u opsegui: (0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0- 0,8 – 0,6 – 0,4 – 0,2) Un,
 • Ispitivanje izolacije kompletnog namota visokim izmjeničnim naponom (60 s),
 • Mjerenje odvodnih struja.

Namot rotora

 • Mjerenje otpora izolacije namota rotora,
 • Mjerenje električnog otpora namota rotora,
 • Mjerenje ukupne impedanse namota rotora,
 • Mjerenje kapaciteta namota,
 • Ispitivanje izolacije kompletnog namota visokim izmjeničnim naponom (60 s).
usluge-04

 

Ispitivanje VN metaloksidnih odvodnika prenapona
 • Mjerenje struje odvoda (curenja) odvodnika u funkciji ispitnog napona u opsegu 0,9Uc – 1,0Ur,
 • Mjerenje referentnog napona pri referentnoj struji,
 • Mjerenje trećeg harmonika aktivne komponente struje odvoda,
 • Mjerenje nivoa parcijalnih pražnjenja.

 

Ispitivanje VN prekidača i remont VN prekidača proizvodnje „Energoinvest“
 • Mjerenje otpora glavnog strujnog kola prekidača,
 • Mjerenje vremena uklopa i isklopa prekidača,
 • Mjerenje asinhronizma između polova prekidača,
 • Mjerenje električnog otpora izolacije polova prekidača,
 • Provjera curenja SF6 gasa na prekidnim elementima prekidača detektorom,
 • Mjerenje parametara okidača (špula) pogonskog mehanizma,
 • Mjerenje sadržaja vlage SF6 gasa,
 • Mjerenje procenta SF6 gasa,
 • Mjerenje postotka prisutnosti produkata razlaganja u SF6 gasu metodom gasne hromatografije,
 • mjerenje dielektrične čvrstoće ulja,
 • revizija motorno-opružnog pogona sa kontrolom zazora, podmazivanjem i podešavanjem polužja i rotirajućih dijelova

 

Termovizija
 • Termovizijsko ispitivanje prostrojenja.

Ispitivanje radnog i zaštitnog uzemljenja u TS
 • mjerenje otpora sistema uzemljenja:
 • određivanje punog napona sistema uzemljenja pri kvaru u najnepovoljnijem slučaju;
 • mjerenje napona dodira i napona koraka na odgovarajućim mjestima;
 • mjerenje napona dodira i napona koraka iz iznesenog potencijala na ogradi, kolosjecima,
 • terminalima i slično izvan ograde postrojenja;
 • kontrola galvanske povezanosti uzemljenja i ostalih metalnih masa;
 • vizuelni pregled stanja uzemljivača na karakterističnim mjestima

 

Pregledi, mjerenja i ispitivanja na električnim instalacijama
 • zaštite nulovanjem;
 • zaštitnog uzemljenja;
 • zaštite strujne i naponske sklopke;
 • galvanske odvojenosti;
 • galvanske povezanosti metalnih masa na uzemljenje;
 • zaštita malim naponima.
 • otpor izolacije kablova

usluge-06

 

Pregledi, mjerenja i ispitivanja gromobranske instalacije
 • mjerenje specifičnoga otpora tla
 • mjerenje otpora uzemljenja na mjernom mjestu gromobranske instalacije:
 • kontrola galvanske povezanosti uzemljenja gromobranske instalacije i ostalih metalnih masa;
 • vizuelni pregled stanja uzemljivača na karakterističnim mjestima;
 • kontrola gromobranske instalacije.

 

Pregledi mjerenja i ispitivanja relejnih zaštita elektroenergetskih postrojenja
 • sekundarno ispitivanje releja;
 • primarno ispitivanje releja;
 • ispitivanje prekostrujnih i zemljospojnih releja;
 • ispitivanje naponskih releja;
 • ispitivanje termičkih releja (bimetala);
 • provjera napajanja releja sekundarnim strujama i naponima;
 • provjera isključenja prekidača;
 • ispitivanje diferencijalnih releja.
 • provjera signalizacije.

 

Ispitivanje ispravljača i punjača akumulatorskih baterija
 • ispitivanje elektronskog dijela ispravljača;
 • ispitivanje programa za punjenje baterije po IUU karakteristici;
 • ispitivanje napona i struje punjenja i napona održavanja;
 • ispitivanje struje i napona forsiranog punjenja;
 • ispitivanje talasnosti izlaznog napona;
 • provjera signalizacije.