Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP, a.d. Trebinje

 • Studija koordinacije izolacije distributivne mreže RS uključujući naponske nivoe 35 kV, 20 kV, 10 kV završno sa 0,4 kV na transformatoru x/0,4 kV
 • Elaborat tehničkog rješanja priključenja solarne (PB) elektrane Trebinje 1 na prenosnu mrežu
 • Podrčka Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za 2021.-2023. god.
 • Izrada projekta izvedenog stanja elektro-energetskih instalacija u upravnoj zgradi MH ERS
 • Izrada studije izvodljivosti – tehničko rješenje priključka elektrana vlasništvo ERS-a na elektroenergetski sistem BiH

 

HE Dabar d.o.o. Trebinje

 • Izrada elaborata tehničkog rješenja priključka „HE Dabar“

 

„Alumina“ d.o.o. Zvornik

 • Ispitivanje sistema uzemljenja, Ispitivanje odvosnika prenapona

 

ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina

 • Usluge ispitivanja elektroizolacione zaštitne opreme
 • Usluge revizije projektne dokumentacije
 • Periodični pregled i ispitivanje elektroizolacionih tepiha i dobijanje stručnih nalaza o ispravnosti opreme
 • Periodični pregled i ispitivanje elektroizolacione opreme (elektroizolacione rukavice, elektroizolacione čizme, VN indikatori, klješta za VN osigurače, elektroizolacione motke) i dobijanje stručnih nalaza o ispravnosti opreme
 • Ispitivanje stanja transformatora prije i poslije tretmana

 

„Elde-Mont“ d.o.o. Nikšić, Crna Gora

 • Ispitivanje NN rasklopnog bloka 1000 kVA

 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla

 • Ispitivanje mjernih transformatora u VN rasklopnom postrojenju
 • Usluge ispitivanja i analize transformatorskog ulja
 • Ispitivanje energetskih transformatora
 • Ispitivanje transformatora T5
 • Ispitivanje VN mjernih transformatora 220 i 110 kV rasklopnih postrojenja
 • Električna ispitivanja energetskih transformatora TR 2 i TZ 6

 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica ED Bihać

 • Dielektrična ispitivanja uzoraka 24 kV izolatora i odvodnika prenapona

 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj

 • Usluge održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme – ispitivanje enetgetskih transformatora 40 MVA
 • Dijagnostička ispitivanja energetskog transformatora 31,5 MVA

 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo

 • Ispitivanje izolacionog transformatorskog ulja
 • Nabavka i ugradnja montažno betonske transformatorske stanice
 • Ispitivanje kablovskih prikljuĉnih ormara, NN ormara za stubne trafostanice i blokova

 

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi“, Jablanica

 • Ispitivanje izolacionog sistema generatora br. 1 i blok transformatora br. 3 u pogonu HE Salakovac
 • Ispitivanje sistema izolacije beneratora br. 2 u pogonu HE Grabovica
 • Gasna hromatografija i fizičko-hemijska analiza transformatorskog ulja u pogonu HE Grabovica
 • Ispitivanje trofaznih suhih transform. HE Salakovac

 

ZP „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d., Ugljevik

 • Isporuka i ugradnja strujih stezaljki za strujne mjerne transformatore na 110 kV postrojenju
 • Usluge servisiranja dizel agregata
 • Funkcionalno ispitivanje 6kV i 0,4 kV postrojenja i funkcionalno ispitivanje tri polja 110 kV i generatorskog polja 400 kV
 • Funkcionalno ispitivanje ormara zaštite K+S1 i K+S2 i funkcionalno ispitivanje pobude generatora
 • Funkcionalno ispitivanje ARN i autonomije rada svih AKU baterija i ugradnja elektro opreme za bajpas stabilizatora napona u GPO-u
 • Ispitivanje odvodnika prenapona 400 kV i 110 kV i električna ispitivanja transformatora
 • Remont 110 kV prekidača i rastavljača i 400 kV rastavljača i ispitivanje transformatorskog ulja iz mjernih transformatora
 • Usluge servis obrtnih mašina u remontu
 • Usluge servisiranja niskonaponskih DLT i DVT prekidača
 • Usluge mjerenja i ispitivanja gromobranskih inastalacija svih objeraka TE
 • Usluge ispitivanja i parametriranja releja 7UT86 i 7UT87 i nabavka i zamjena pretvarača snage
 • Usluge električnih ispitivanja generatora
 • Usluge pripreme elektrofilterskog postrojenja za AUR (Automatski uklop rezerve)
 • Premotavanje 6kV elektro motora kompresora
 • Usluge nadogradnje upravljanja elektrofilterima
 • Usluge ispitivanja transformatorskog ulja iz mjernih transformatora, gasna fromatografija fizičke i električne karakteristike
 • Funkcionalno ispitivanje 6kV postrojenja u GPO-u i podešavanje mikroprekidača za zaštitiu od električnog luka u 6 kV postrojenju GPO
 • Usluge projektovanja i i revizije elektrotehničke dokumentacije
 • Funkcionalni ispitivanje pobude generatora i ormara zaštite bloka TE i funkcionalno ispitivanje RT 1 polja 110 kV i generatorskog polja 400 kV
 • Periodično ispitivanje elektroizolacione opreme
 • Remont prekidača HPGE 7S/9 i HPGE 7S/10
 • Nabavka i zamjena 110 kV SMT (strujnog mjernog transformatora)
 • Ispitivanje transformatora BBT01
 • Ispitivanje elektroizolacione opreme i gromobranskog uzemljenja
 • Servisiranje 0,4 kV elektro motora i potapajućih pumpi
 • Funkcionalno ispitivanje 6 kV i 0,4 kV postrojenja u GPO-u
 • Servis 6kV elektromotora
 • Izvođenje sigurnosnog napajanja za 0,69 kV postrojenja elektrofiltera
 • Nabavka i montaža elektroopreme sa napajanjem drenažne pumpe
 • Projektovanje i revizija elektrotehničke dokumentacije i izrada projektrne dokumentacije za 0,4 kV postrojenja vlastite i opšte potrošnje bloka TE
 • Servisiranje dizel agregata

 

ZP „Rudnik i termoelektrana Gacko“ a.d., Gacko

 • Usluge ispitivanja i dijagnostike transformatora 35/6 kV, 4 MVA
 • Ispitivanje transformatora i izolacionog ulja 21T i GUT Ispitivanje i servis VN, NN i SN aparata i uređaja
 • Električna ispitivanja generatora i remont 6 kV i 0,4 kV elektromotora
 • Usluge na zamjeni napajanja i regulaciji transformatora – ispravljača
 • Usluge ispitivanja i dijagnostike transformatora 36/6 kV na PK „Gacko“
 • Električna mjerenja, ispitivanja i pregled rudarskih mašina, instalalacija, postrojenja i opreme na površinskom kopu „Gacko“
 • Sanacija na pobudnom sistemu generatora
 • Servis učinskih rastavljača u mreži elektro snadbijevanja
 • Sanacija curenja ulja na faznom provodnom izolatoru 1 GT-C
 • Ispitivanje i specijalistički servis 6 kV postrojenja
 • Ispitivanje gromobranskih uzemljenja i zaštitne opreme
 • Električna ispitivanja turbogeneratora TBB – 320-2SY3 (statora i rotora)
 • Usluge zamjene dihtunga, čišćenja i ispitivanja bušinga na transformatoru IGT-C
 • Revitalizacija energetskog transformatora
 • Ispitivanje uzemljenja i ugradnja prenaponskih zaštita brane „Vrba“ i „Klinje“
 • Ispitivanje 35kV postrojenja sa ugrađenom opremom u TS Berkovići 35/10kV

 

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar

 • Ispitivanje strujnih i naponskih mjernih transformatora
 • Ispitivanje izolacionih ulja u energetskim i mjernim transformatorima
 • Mjerenje otpora uzemljenja, napona koraka i dodira i ispšitivanje gromobranske instalacije – HE Sliv Vrbas
 • Ispitivanje izolacionih svojstava generatora, transformatora i provodnih izolatora
 • Ispitivanje odvodnika prenapona
 • Ispitivanje energetskih transformatora VHE Čapljina

 

ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d., Višegrad

 • Usluge ispitivanja transformatorskog ulja (transformatori 115 MVA)
 • Usluge stručnog nadzora na projektu isporuke i i ugradnje mikroprocesorskih zaštita generatora i transformatora
 • Električna ispitivanja transformatora vlastite potrošnje (suvi i distrubutivni)
 • Usluge sanacije oštećenja statorskih namota
 • Usluge električnih ispitivanja generator 115 MVA
 • Usluge električnih ispitivanja 400 kV transformatora
 • Revizija i ispitivanje generatorskih rastavljača, izrada elaborata sa procjenom stanja i preporuke za održavanje
 • Sanacija oštećenja statorskog namota
 • Ugradnja provodnih izolatora i prateće usluge
 • Servis rasklopne i mjerne opreme u 400 kV MOP-u (SF6 gas)
 • Ocjena stanja sistema pobude u generatorima (procjena stanja i pouzdanost rada)
 • Izrada idejnog projekta za zamjenu sistema pobude generatora
 • Usluge revizije, servisa i ispitivanja 420 kV prekidača
 • Ispitivanje odvodnika prenapona u 400 kV postrojenju

 

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d., Mrkonjić Grad

 • Ispitivanje energetskih transformatora, ispitivanje generatora i svih transformatora na MHE „Bočac2“, ispitivanje generatorskih zaštita MHE „Bočac2“,
 • Ispitivanje odvodnika prenapona 35 kV i ispitivanje SMT i NMT srednjeg napona
 • Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
 • Remont blok trafoa BT1

 

ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d., Trebinje

 • Ispitivanje energetskih transformatora u 220 kV postrojenju na pogonu HE Trebinje 1
 • Ispitivanje NMT u fazi „4“ DV polja Perućica u 220 kV postrojenju
 • Ispitivanje transformatora vlastite potrošnje i transformatora pobude na pogonu HE Trebinje 1
 • Ispitivanje generatorskih prekidača u 14,4 kV postrojenju
 • Ispitivanje vakuumskih prekidača na pogonu HE Trebinje 1
 • Ispitivanje NMT, SMT i odvodnika prenapona u 220 kV postrojenju
 • Ispitivanje i servisiranje dalekovodnih zaštita i zaštita kućnih transformatora
 • Ispitivanje i servisiranje vakuumskih prekidača na pogonu HE Trebinje 1
 • Ispitivanje i servisiranje VN opreme (energetski transformatori 14,4/242 kV, prekidači i rastavljači 220 kV, strujni mjerni transformatori, naponski mjerni transformatori, odvodnici prenapona, generatorski prekidači i rastavljači, transformatri vlastite potrošnje)

 

ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d., Trebinje

 • Usluge remonta i ispitivanja prekidača u TS 35/10 kV i ispitivanja ET uzemljenja u TS 35/10 kV
 • Remont energetskih transformatora i BNR pogona
 • Remont energetskih transformatora
 • Usluge projektovanja novih distributivnih objekata i izrada projekta izvedenog stanja
 • Ispitivanje SN i NN opreme i uređaja

 

ZP „Elektro Doboj“ a.d., Doboj

 • Ispitivanje odvodnika prenapona
 • Električna ispitivanja elektroenergetske opreme
 • Prijemna ispitivanja energetskih transformatora 10,5/0,42 kV

 

ZP „Elektrodistribucija“ a.d., Pale

 • Mjerenje otpora uzemljenja u TS 35/10 kV
 • Periodični pregled i ispitivanje elektroizolacionih rukavica, čizama i prostorki TS 35/10 kV
 • Usluge revizije, pregleda i ispitivanja VN opreme, zaštita i uzemljenja na HE Bogatići Nova

 

„Ilidžaputevi“ d.o.o. Istočna Ilidža

 • Održavanje trafostanice MBTS „Prijedorputevi“ i interventni radovi; mjerenja, ispitivanja i atestiranje zaštitne opreme

 

Nestro Petrol a.d Banja Luka

 • Održavanje energetskog objekta – trafostanica 10/0,4 kV 250 kVA

 

Uniprom“ d.o.o. Nikšić , Crna Gora

 • Mjerenje otpora namotaja VN transformatora i C tg δ izolacije VN transformatora
 • Ispitivanje transformatorskog ulja

 

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, Istočno Sarajevo

 • Usluge laboratorijskih ispitivanja (tostera, električnih svjetiljki, pekača za hljeb, uvijača i pegli za kosu, električnih rešoa, kvarcnih sobnih grijalica, ispitivanje produžnih kablova…)
 • Usluge laboratorijskih ispitivanja (električnih fenova za kosu, električnih svjetiljki, svjetlosnih lanaca, kvarcnih sobnih grijalica, ventilatorskih sobnih grijalica, električnih sobnih i stonih lampi, električnih mašinica za šišanje,…)

 

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

 • Usluge gasnohromatografske analize ulja za ERT 110/25 kV i TR 25/0,22 kV

 

ZP „Elektro – Krajina“ a.d., Banja Luka

 • Ispitivanje visokonaponske elektroizolacione opreme
 • Ispitivanje transformatorskog ulja

 

Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo

 • Pregled i revizija energetskih transformatora sa plinskom analizom ulja u EVP Konjic

 

„Elektromehanika“ d.o.o. Niš, Srbija

 • Ispitivanje VN razvodnog bloka

 

„Rafinerija nafte Brod“ d.o.o., Brod

 • Ispitivanje, revizija i remont visokonaponskih elektropostrojenja NLP, SLP i EPE
 • Remont i servis 6kV malouljih prekidača proizvođača „Energoinvest“

 

„NHBG – ŽIKS HARD“ d.o.o Beograd, R. Srbija

 • Tipsko ispitivanje ciklusima zagrijavanja zateznih kompresionih stezaljki tip 68.22.01 i 68.30.01 u skladu da standardom IEC 61284/1997
 • Tipsko ispitivanje ciklusima zagrijavanja aluminijskih strujnih spojnica tip AM 24 22.110, AK04 22.22, AK21 22.10, B24 30.100 i C21 22.100 u skladu da standardom IEC 61284/1997
 • Kratkospojno ispitivanje aluminisjih stezaljki za uzemljenje u skladu da standardom IEC 61230

 

Schneider Electric Srbija d.o.o., Beograd, R. Srbija

 • Ispitivanje VN reklozer 35 kV

 

„GAT“ d.o.o, Novi Sad, R. Srbija

 • Tipsko ispitivanje NN rasklopnih sklopki tip GTS
 • Tipsko ispitivanje NN i SN blokova

 

„Energotehnika-Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad, R. Srbija

 • Ispitivanje VN razvodnog bloka tip EJB KD 12-12-06, 12 kV, 1250 A u skladu sa standardom IEC 62271-200:2011

 

„Elnos BL“ d.o.o. Beograd, R. Srbija

 • Tipsko ispitivanje dvostrukog zateznog kompozitnog izolatora naznačenog napona 123 kV
 • Dielektrično ispitivanje podnosivim izmjeničnim naponom VN rastavljača vanjske montaže

 

„Elektrik“ d.o.o, Bač, R. Srbija

 • Tipsko ispitivanje polukarbonatskih ormana za brojila električne energije u skladu sa standardom IEC 62208:2011

 

Elektroprenos BiH a.d., Banja Luka

 • Ispitivanje gasova rastvorenih u transformatorskom ulju
 • Mjerenje impulsnih karakteristika temeljnog uzemljivaĉa dalekovodnih stubova tipa A

 

FTM d.o.o., Zaječar, R. Srbija

 • Ispitivanje potpornog mjernog transgormatora
 • Tipsko ispitivanje NN monofaznih i trofaznih zaštitnih transformatora, NN strujnih mjernih transform, i NN prigušnica
 • Ispitivanje impulsnim naponom mjernih transformatora naponskog nivoa 36 kV

 

ATB SEVER d.o.o., Subotica, R. Srbija

 • Ispitivanje prikljuĉne kutije VN motora tip 10000/12-RZ

 

ENERGOLINIJA d.o.o., Zvornik

 • Dijagnostika energ. transformatora i analiza ulja

 

SOMBORELEKTRO d.o.o., Sombor, R. Srbija

 • Tipsko ispitivanje poliesterskih ormara mjernog mjesta tip POMM

 

ElektroŠumadija d.o.o., Mladenovac, R. Srbija

 • Tipsko ispitivanje SN distributivnog postrojenja tip PN1M-24

 

SNE ENERGY d.o.o., Čačak

 • Tipsko ispitivanje SN distributivnih ćelija tip RM6 i SM6

 

Tovarna stikalnih naprav d.o.o., Maribor, Slovenija

 • Tipsko ispitivanje SN distributivnog postrojenja tip PN1BM-12
 • Tipsko ispitivanje podnosivosti na unutrašnji luk 20kA/s, SN distributivnog postrojenja

 

AD Kombinat Aluminijuma Podgorica

 • Ispitivanje transformatorskog ulja

 

Mins elektro d.o.o. Pančevo

 • Tipsko ispitivanje NN razvodnih blokova SMN 630 i SMN 1000

 

NS Radijatori d.o.o., Niš,Srbija

 • Ispitivanje VN distributivnog bloka

 

ALUMINA d.o.o. Zvornik

 • Ispitivanje VN sinhronih i asinhronih el. Motora